"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia." - Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

ADRES

02-535 Warszawa
ul. Łowicka 51 lok. 42
e-mail: info@zp.info.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

Aktualności

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na Politechnice Lubelskiej [załącznik]

Informacje o rekrutacji

Studia podyplomowe na kierunku "Organizacja zamówień publicznych" organizowane są przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Studia trwają 2 semestry (14 zjazdów).

Zjazdy trwają - od soboty godz. 9.00 do niedzieli godz. 18.30.

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2018 roku

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów wraz z opłatą czesnego.

Wymagane dokumenty:

? podanie,

? ankieta osobowa - pobierz plik,

? życiorys,

? odpis ukończenia uczelni wyższej (dyplom: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera),

? 2 fotografie,

? dowód wpłaty czesnego.

Należy również podać numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione. Zapisy przyjmowane są w dziekanacie Wydziału Zarządzania, pokój nr 33.

Komplet wymaganych dokumentów można również przesłać pocztą na adres: Politechnika Lubelska Dziekanat Wydziału Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin

Czesne. Opłata za całość studiów wynosi 3900 zł (można opłacać w 2 semestralnych ratach po 1950 zł, płatne z góry). Opłata obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów oraz certyfikatu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Informacje dodatkowe i zapisy w sekretariacie studiów - mgr Beata Ejfler,  tel.: 81 538 45 37
mail: b.ejfler@pollub.pl, Wydział Zarządzania, pok. 33

Kierownik studiów: dr inż. Anna Żelazna
Koordynator studiów: dr inż. Jakub Bis

Studia pod Patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

Czas trwania: studia są dwusemestralne i będą realizowane w trybie niestacjonarnym,
a zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 220 godzin lekcyjnych zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów, wykładów i seminariów.

Formy zajęć: interaktywne wykłady ilustrowane prezentacjami, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, dyskusja.

Aby studenci mogli efektywniej przygotowywać się do zajęć, wykładowcy będą mogli przed zajęciami przekazywać prezentacje lub tezy prezentacji. Pozostałe materiały dydaktyczne przekazywane będą po zajęciach.

Wszyscy wykładowcy są praktykami zajmującymi się problematyką zamówień publicznych

Słuchacze uzyskują prawo do:

  • bezpłatnych konsultacji w trakcie studiów ze wskazanymi wykładowcami,
  • bezpłatnych konsultacji, przez okres sześciu miesięcy po ukończeniu studiów, z wykładowcą spośród grupy wskazanych wykładowców,
  • bezpłatnego uczestnictwa w seminariach, konferencjach itp. organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych, a także mogą ubiegać się o nadanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych.

Możliwości pracy

Sektor państwowy i samorządowy: administracja publiczna centralna i samorządowa (m.in. ministerstwa i urzędy centralne, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie i miejskie, starostwa, gminy oraz jednostki im podległe, wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej). Wszystkie wymienione instytucje są ?zamawiającymi? zobowiązanymi z mocy przepisów prawa do stosowania procedur zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków finansowych, wobec tego muszą dysponować pracownikami o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach.

Sektor prywatny: cały (wykazuje coraz większe zainteresowanie pozyskaniem pracowników o wysokich kwalifikacjach) chcąc pozyskać zamówienia z sektora państwowego czy samorządowego musi przestrzegać procedur zamówień publicznych.

Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2015 r. zamawiający przeprowadzili łącznie 244 353 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku których wydatkowano kwotę ok. 28,929 mld zł. Przeprowadzenie tych postępowań wymagało udziału specjalistów zamówień publicznych.

Wykonawcy (sektor prywatny) złożyli w tych postępowaniach ok. 733 059 ofert, angażując do tego ogromną rzeszę specjalistów zamówień publicznych.

Program naszych studiów obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych i pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Zajęcia są tak opracowane, aby ściśle połączyć wymaganą wiedzę (znajomość przepisów) z umiejętnościami i praktycznym ich wykorzystaniem w zakresie zamówień klasycznych z uwzględnieniem specyfiki zamówień udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Program:

1. Cele ustanowienia sytemu zamówień publicznych.

2. Zasady obowiązujące w systemie zamówień publicznych.

3. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Nowe Dyrektywy Unii Europejskiej w krajowym systemie zamówień publicznych.

5. Dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach publicznych.

6. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych (wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe).

7. Planowanie zamówień ? do czego jest potrzebne, jak planować, jak prawidłowo

dzielić zamówienia, zamówienie udzielane w częściach.

8. Tryby udzielania zamówień publicznych ? co wybrać, jak przeprowadzić.

9. Szczególne procedury w udzielaniu zamówień publicznych.

10. Szacowanie wartości zamówienia ? sposoby szacowania w zależności od przedmiotu zamówienia.

11. Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu.

12. Ogłoszenia i reguły dokonywania zmian w ogłoszeniach.

13. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ? podstawowy i najważniejszy dokument postępowania.

14. Wyjaśnianie i zmiany SIWZ, zebranie wykonawców, złożenie ofert.

15. Oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykluczanie wykonawców z udziału w postępowaniu.

16. Badanie i ocena ofert.

17. Wybór oferty najkorzystniejszej.

18. Umowa o zamówienie publiczne.

19. Zamawianie robót budowlanych.

20. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.

21. System kontroli zamówień publicznych.

22. Środki ochrony prawnej.

23. Zamówienia finansowane ze środków unijnych ? mity i fakty, taryfikator korekt, zasady nakładania korekt.

24. Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych (klauzule społeczne).

25. Małe zamówienia, poniżej progu stosowania ustawy.

26. Seminarium dyplomowe.

Wykładowcy

Paweł Trojan - były Prezes Krajowej Izby Odwoławczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2008-2010 specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2010 r. członek Krajowej Izby Odwoławczej.

Katarzyna Prowadzisz - radca prawny, posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, uczestniczka wielu szkoleń i konferencji dotyczących problematyki zamówień publicznych oraz dziedzin pokrewnych.

Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2003 roku. Doświadczenia w pracy nabywała
w urzędach centralnych oraz służbie zdrowia jak również w instytucjach kultury (Zamek Królewski na Wawelu), pracowała także w spółkach prawa handlowego. Od 2006 roku brała udział w pracach zespołu prowadzącego audyty oraz kontrole realizowane na zlecenie podmiotów wydatkujących środki publiczne oraz realizujących projekty z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych, prowadziła wiele szkoleń z zakresu problematyki zamówień publicznych. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych. Od 2010 roku członek Krajowej Izby Odwoławczej.

Marek Koleśnikow - od listopada 2008 r. członek Krajowej Izby Odwoławczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor i współautor licznych publikacji książkowych i prasowych na temat zamówień publicznych i legislacji. Do 2008 r. specjalista ds. zamówień publicznych w wielu podmiotach obowiązanych do stosowania ustawy m.in. w Urzędzie Marszałkowskim, Akademii Medycznej, Urzędzie Zamówień Publicznych. Prowadził wykłady z zakresu zamówień publicznych m.in. na Politechnice Lubelskiej, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Bankowości

Grzegorz Kubski - od 2013 r. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 2004 r. studia podyplomowe z zamówień publicznych w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji. Od 1997 roku pracownik centralnych organów administracji państwowej jako specjalista zamówień publicznych. W latach 1999-2004 członek resortowej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów. Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Rzeczoznawca Zamówień Publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Renata Wadowska - od 1997 r. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Marketingu. Absolwentka Politechniki Lubelskiej na, kierunku Zarządzanie i Marketing. Studia podyplomowe z administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej w służbie zdrowia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i na Politechnice Lubelskiej. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu problematyki zamówień publicznych m.in. w ramach projektów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Konsultant Zamówień Publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Jerzy Paradziński - od 2004 r. dyrektor handlowy Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Studia podyplomowe Zarządzanie i Organizacja Zamówień Publicznych na Politechnice Lubelskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Politechnice Lubelskiej i Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Rzeczoznawca Zamówień Publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Dorota Sadowska - prezes Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Organizacji Zamówień Publicznych na Politechnice Lubelskiej, studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz na Politechnice Lubelskiej. Rzeczoznawca Zamówień Publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Biegły sądowy ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, dziedzina zamówienia publiczne. Ekspert zewnętrzny/ biegły Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie w Departamencie Księgowości Śledczej.

Krzysztof Brogowski - wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Absolwent Politechniki Lubelskiej Wieloletni praktyk zamówień publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych na Politechnice Lubelskiej i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Rzeczoznawca Zamówień Publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Grzegorz Jasiński - wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Absolwent Politechniki Lubelskiej Technologia Maszyn. Wieloletni praktyk zamówień publicznych i kierownik licznych projektów inwestycyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych na Politechnice Lubelskiej i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Konsultant Zamówień Publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.